მართვისა და დაცვის პანელების პროექტირება

პროექტირების სერვისი პრინციპული ნახაზებისთვის, სქემატური ნახაზებისთვის, მასალების ჩამონათვალის შედგენა, ერთი და ორმაგი სალტის, SMT, DMT, 1.5 Dia. პროექტირება, დისტანციური დაცვის პანელები, ტრანსფორმატორის დაცვის პანელები, სალტის დაცვის პანელები, გენერატორის დაცვის პანელები, ქსელისგან იზოლირებული სისტემის პანელები.

ავტომატიზაციის პანელების პროექტირება

საინჟინრო მომსახურება RTU, PLC da ავტომატიზირებული პანელების ძირითადი საკონსტრუქციო ნახაზებისთვის, სქემატური ნახაზებისთვის, მასალების ჩამონათვალის შედგენა.... DCS, IO პანელებისთვის, მართვის პანელებისთვის, ქსელური პანელებისთვის, გამანაწილებელი კარადებისათვის.

გამოყენებული ხელსაწყოები

პანელების უხლესი პროექტირების ხელსაწყოები. ხელსაწყოები და საშუალებები ადამიანის საინჟინრო დროის დასაზოგად. E3-Zuken, E-Base, AutoCAD

მნემო სქემის პანელების პროექტირება

ცენტრალური მართვის ოთახის პანელების პროექტირება მართვის წრედების ლოგიკისათვის, ბლოკირების წრედებისათვის, სინქრონიზაციის ლოგიკისათვის.... აგრეგატის მართვის კარადები, სადგურის მართვის კარადები, მართვის ფარი

წინასწარი / საბოლოო ნახაზები

არსებული და საბოლოო საინჟინრო ნახაზების ციფრულად გარდაქმნა... პანელების ნახაზების CAD ბაზის ნახაზებად გარდაქმნა.

საკაბელო გრაფიკები

საკაბელო გრაფიკები მართვის პანელებს, პირველადი მოწყობილობების პანელებს, დაცვის პანელებს, RTU/PLC პანელებს, საზომი ხელსაწყოების კაბელებს და საკომუნიკაციო კაბელებს შორის... ქვესადგურების, ინდუსტრიული და საგენერაციო სადგურებისთვის.

დახურული გამანაწილებლი მოწყობილობის პანელების პროექტირება

კონტროლისა და დაცვის პანელების პროექტირების სერვისები პირველადი წრედებისათვის, მართვის წრედებისათვის, FBT & ATS ლოგიკები, პანელთა შორის მიერთებისა და სალტის პროექტირება...VCB პანელები, RMU პანელები

ძალოვანი მომხმარებლებისა და მოტორების პანელების პროექტირება

კონტროლისა და დაცვის პანელის პროექტირების სერვისები პირველადი წრედებისათვის, მართვის წრედებისათვის, სალტის პროექტირება...ძირითადი საკონსტრუქციო ნახაზებისათვის, სქემატური ნახაზებისათვის, მასალების ჩამონათვალი... ძალოვანი მომხმარებლებისა და მოტორების პანელები, PDB პანელები, ATS პანელები.