ციფრული დაცვების ანგარიში

ციფრული დაცვების ლოგიკის ანგარიში დაცვისა და მართვის პანელებისათვის. დენისა და ძაბვის ტრანსფორმატორების დაცვის ფუნქციებთან მისადაგება. გამორთვის ლოგიკა, ბლოკირების ლოგიკა, ავტომატური განმეორებითი ჩართვის ლოგიკა, LBB ლოგიკა, FBT…დისტანციური დაცვა, ტრანსფორმატორების დაცვა, სალტის დაცვა, ამომრთველის დაცვა, ქსელისგან იზოლირებული სისტემა.

სქემის განხილვა

მართვის და დაცვის პანელების სქემატური ნახაზების შესწავლა. დენისა და ძაბვის ტრანსფორმატორების კოეფიციენტების შერჩევა დაცვების შესაბამისად. დამიწების მეთოდები, მართვისა და დაცვის სქემები, ბლოკირების სქემები...ხაზის დაცვები ტრანსფორმატორების დაცვები, ამომრთველების, სალტების, და ა.შ...

სარელო დაცვის დანაყენების ანგარიში

ანგარიში სისტემური მონაცემებიდან დაცვის დანაყენებამდე, მთავარი და სარეზერვო დაცვებისთვის. დისტანციური დაცვა დიფერენციალური დაცვა, მაქსიმალურუ დენური დაცვა, დამიწების დაცვა, უბალანსობის დაცვა, გაატვირთვისგან დაცვა, ძაბვის აწევისაგან და დაწევისაგან დაცვა, გადამცემი ხაზების უჯრედის დაცვა, ტრანსფორმატორის უჯრედის დაცვა, TBC უჯრედი, სალტის დაცვა, ამომრთველის დაცვა...